$ cat public_html/index.html cyberspelunker
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▒▒▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░ ░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░  ░░░░░░░░░░▒▒░░▒▒▒▒░░░░ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░▒▒░░▒▒░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒                                              ░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒       8                    8       8            ░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒       8                    8       8           ░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒.oPYo. o  o 8oPYo. .oPYo. oPYo. .oPYo. .oPYo. .oPYo. 8 o  o odYo. 8 .o .oPYo. oPYo.    ░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒
▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓░░▒▒▒▒░░▒▒░░▒▒▒▒▒▒░░8  ' 8  8 8  8 8oooo8 8 `' Yb..  8  8 8oooo8 8 8  8 8' `8 8oP'  8oooo8 8 `'    ░░ ▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒▒▒▒▒░░8  . 8  8 8  8 8.   8    'Yb. 8  8 8.   8 8  8 8  8 8 `b. 8.   8      ░░ ░░▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒░░░░`YooP' `YooP8 `YooP' `Yooo' 8   `YooP' 8YooP' `Yooo' 8 `YooP' 8  8 8 `o. `Yooo' 8      ░░ ░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▒▒░░░░▒▒░░░░░░░░▒▒▓▓▓▓▓▓▓▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒░░░░:.....::....8 :.....::.....:..:::::.....:8 ....::.....:..:.....:..::....::...:.....:..::::      ▒▒░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒
▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒░░░░:::::::::ooP'.:::::::::::::::::::::::::::8 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::     ░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░▒▒▓▓░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒
▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒:::::::::...:::::::::::::::::::::::::::::..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::     ░░░░░░ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓░░░░░░▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒██▓▓▓▓▓▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░   ░░░░   ░░           ░░     ░░          ░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓░░░░░░░░▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░  ░░░░░░  ░░░░      ░░░░░░░░░░░░             ░░  ░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓░░▒▒░░░░▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓██▓▓▓▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒     ░░░░░░░░░░░░             ▒▒ ░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓░░░░▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓███▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░▒▒▒▒▒▒     ░░░░░░░░░░░░             ▓▓ ░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒░░▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓███▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒░░ ░░▒▒▒▒▒▒      ▒▒▒▒░░░░░░        ░░░░░░  ▓▓ ░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒░░ ░░▒▒▒▒░░      ░░░░░░░░░░     ░░ ░░░░░░░░░░░░▓▓░░▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒▒▒ ░░░░   ░░░░▒▒░░░░░░     ░░░░▒▒░░░░░░░░▓▓▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒░░░░░░▒▒░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░▒▒▒▒░░ ░░    ▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒   ░░░░░░░░▒▒▒▒░░░░░░▓▓▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓███████▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒▒▒░░ ░░░░ ░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░▓▓▓▓▒▒▒▒░░░░░░▓▓▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓████▓▓████▓▓▓▓█████████▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒░░▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒░░ ░░▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░▒▒▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒░░▒▒▒▒▓▓▒▒▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓████▓▓▓▓█████████▒
▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒░░░░░░▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████████▓▓▓▓█████████▒
████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████████████████████▒
██████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒░░▒▒░░▒▒░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████████████████████▒
████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████████████████████████████████▒
██████████▓▓▓▓▓▓██████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓███████████████████████████████████████▒
██████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓███████████████████████████████████████▒
████████████████████▓▓████████████▓▓██████▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓██▓▓▓▓██████▓▓███████████████████████████████████████████▒
██████████████████████████████████▓▓██████▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓█████████████████████████████████████████████████▒
██████████████████████████████████▓▓██████▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓██████▒▒▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████████████████████████████████████████████████████████████████▒
██████████████████████████████████▓▓██████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███████████████████████████████████████████████▒
██████████████████████████████████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████▓▓███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▒
██████████████████████████████████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████▓▓███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▒
████▓▓▓▓██████▓▓██▓▓▓▓██████████████████████████████████████▓▓▓▓▓▓▓▓████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████████▓▓▓▓█████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████▒
██▓▓▓▓▓▓██████▓▓██▓▓████████████████████████████████████████▓▓██▓▓▓▓██▓▓▓▓██▓▓▓▓██▓▓███████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████


Adventures in cyberspelunking

  _ (`-.                       ('-.
 ( (OO )                     _( OO)
 _.`   \ .-'),-----. ,--.   ,-.-')  .-----. (,------.
(__...--''( OO' .-. ' | |.-') | |OO) ' .--./ | .---'
 | / | |/  | | | | | | OO ) | | \ | |('-. | |
 | |_.' |\_) | |\| | | |`-' | | |(_//_) |OO )(| '--.
 | .___.' \ | | | |(| '---.',| |_.'|| |`-'| | .--'
 | |    `' '-' ' |   |(_| | (_' '--'\ | `---.
 `--'     `-----' `------' `--'   `-----' `------'

[ cyberspelunker@envs.net ]~[ /home/cyberspelunker/JITZ/hacking4good ]   [ 19:34:09 ]
$ gron POLICE/skpolice.json | awk -F '= ' '{print $2"\n"}' | grep -Ei '^\"' > POLICE/skpolice_alive.md
[ cyberspelunker@envs.net ]~[ /home/cyberspelunker/JITZ/hacking4good ]   [ 19:37:18 ]
$ cat POLICE/skpolice*.md > POLICE/SKPOLICE.md
"71.17.5.226";
"HSTS";
"https://ibe.reginapolice.ca:443";
"207.195.36.124";
"Microsoft HTTPAPI:2.0";
"Not Found";
"http://barracuda.reginapolice.ca:80";
"71.17.5.226";
"HSTS";
"https://fortimail.reginapolice.ca:443";
"69.27.107.132";
"Apache HTTP Server";
"https://vps.reginapolice.ca:443";
"69.11.120.108";
"HSTS";
"https://parking.mjpolice.ca:443";
"216.7.89.29";
"Basic";
"https://cpcalendars.weyburnpolice.ca:443";
"104.26.11.44";
"172.67.74.48";
"104.26.10.44";
"2606:4700:20::681a:b2c";
"2606:4700:20::681a:a2c";
"2606:4700:20::ac43:4a30";
"Cloudflare";
"HTTP/3";
"PHP:7.4.33";
"https://cpanel.reginapolice.ca:443";
"104.26.10.44";
"104.26.11.44";
"172.67.74.48";
"2606:4700:20::ac43:4a30";
"2606:4700:20::681a:a2c";
"2606:4700:20::681a:b2c";
"Azure";
"Cloudflare";
"HTTP/3";
"https://lyncdiscover.reginapolice.ca:443";
"216.7.89.29";
"Basic";
"https://webdisk.weyburnpolice.ca:443";
"216.7.89.29";
"Basic";
"https://cpcontacts.weyburnpolice.ca:443";
"192.230.124.49";
"Apache HTTP Server:2.4.53";
"HSTS";
"Imperva";
"OpenSSL:3.0.1";
"PHP:8.1.8";
"Red Hat";
"Saskatoon Police Service - Crime Mapping";
"https://map.saskatoonpolice.ca:443";
"52.96.51.104";
"52.96.230.152";
"52.96.230.56";
"52.96.88.184";
"2603:1036:309:e::8";
"2603:1036:b00:1::8";
"2603:1036:309:66::8";
"2603:1036:b00:40::8";
"IIS:10.0";
"Microsoft ASP.NET";
"Windows Server";
"http://autodiscover.weyburnpolice.ca:80";
"172.64.80.1";
"2606:4700:130:436c:6f75:6466:6c61:7265";
"Basic";
"Cloudflare";
"HTTP/3";
"https://webdisk.papolice.ca:443";
"68.178.252.20";
"45.40.130.41";
"173.201.193.133";
"45.40.140.6";
"45.40.130.40";
"173.201.193.5";
"68.178.252.5";
"173.201.193.20";
"173.201.193.148";
"Apache HTTP Server";
"301 Moved Permanently";
"https://email.filehillspolice.ca:443";
"35.208.26.193";
"Nginx";
"https://estevanpolice.ca:443";
"172.67.139.104";
"104.21.54.147";
"2606:4700:3030::ac43:8b68";
"2606:4700:3037::6815:3693";
"Basic";
"Cloudflare";
"HTTP/3";
"https://cpcontacts.papolice.ca:443";
"207.195.36.124";
"Microsoft HTTPAPI:2.0";
"Not Found";
"https://adfs.reginapolice.ca:443";
"167.129.241.242";
"IIS:8.0";
"Microsoft ASP.NET:4.0.30319";
"Windows Server";
"https://lyncdiscover.police.saskatoon.sk.ca:443";
"104.21.54.147";
"172.67.139.104";
"2606:4700:3030::ac43:8b68";
"2606:4700:3037::6815:3693";
"Basic";
"Cloudflare";
"HTTP/3";
"https://cpcalendars.papolice.ca:443";
"74.80.164.1";
"IIS:10.0";
"Microsoft ASP.NET";
"Windows Server";
"IIS Windows Server";
"https://scep2.reginapolice.ca:443";
"104.26.11.44";
"104.26.10.44";
"172.67.74.48";
"2606:4700:20::681a:b2c";
"2606:4700:20::681a:a2c";
"2606:4700:20::ac43:4a30";
"Cloudflare";
"HSTS";
"HTTP/3";
"https://sip.reginapolice.ca:443";
"167.129.241.239";
"HSTS";
"https://sip.police.saskatoon.sk.ca:443";
"104.21.54.147";
"172.67.139.104";
"2606:4700:3030::ac43:8b68";
"2606:4700:3037::6815:3693";
"Cloudflare";
"HTTP/3";
"301 Moved Permanently";
"https://rcmp.papolice.ca:443";
"192.230.124.49";
"Apache HTTP Server:2.4.53";
"Imperva";
"OpenSSL:3.0.1";
"Red Hat";
"301 Moved Permanently";
"http://map.police.saskatoon.sk.ca:80";
"50.62.160.97";
"Microsoft HTTPAPI:2.0";
"Not Found";
"https://filehillspolice.ca:443";
"52.96.18.184";
"52.96.70.136";
"52.96.166.136";
"52.96.59.232";
"52.96.190.200";
"52.96.166.216";
"52.96.166.8";
"52.96.110.24";
"2603:1036:d20::8";
"2603:1036:308:2835::8";
"2603:1036:308:2823::8";
"2603:1036:308:281d::8";
"IIS:10.0";
"Microsoft ASP.NET";
"Windows Server";
"http://autodiscover.estevanpolice.ca:80";
"52.96.121.24";
"52.96.113.248";
"52.96.113.200";
"40.97.205.24";
"2603:1036:308:2821::8";
"2603:1036:308:282f::8";
"2603:1036:308:200f::8";
"2603:1036:308:281d::8";
"IIS:10.0";
"Microsoft ASP.NET";
"Windows Server";
"http://autodiscover.mjpolice.ca:80";
"172.67.139.104";
"104.21.54.147";
"2606:4700:3030::ac43:8b68";
"2606:4700:3037::6815:3693";
"https://www.a2zsafetyandtraining.ca/";
"Cloudflare";
"HSTS";
"HTTP/3";
"https://ftp.papolice.ca:443";
"216.7.89.29";
"Apache HTTP Server";
"https://mail.weyburnpolice.ca:443";
"216.7.89.29";
"Apache HTTP Server";
"https://ftp.weyburnpolice.ca:443";
"207.195.35.66";
"https://autodiscover.papolice.ca/owa/auth/logon.aspx?url=https%3a%2f%2fautodiscover.papolice.ca%2fowa%2f&reason=0";
"IIS:10.0";
"Microsoft ASP.NET:4.0.30319";
"Outlook Web App:15.1.2507";
"Windows Server";
"Outlook";
"https://autodiscover.papolice.ca:443";
"207.195.35.66";
"https://mail.papolice.ca/owa/auth/logon.aspx?url=https%3a%2f%2fmail.papolice.ca%2fowa%2f&reason=0";
"IIS:10.0";
"Microsoft ASP.NET:4.0.30319";
"Outlook Web App:15.1.2507";
"Windows Server";
"Outlook";
"https://mail.papolice.ca:443";
"71.17.5.232";
"https://slnk.reginapolice.ca/rss-servlet/";
"HSTS";
"Java";
"Login";
"https://slnk.reginapolice.ca:443";
"20.200.113.11";
"Apache HTTP Server";
"Bootstrap:3.4.1";
"HSTS";
"Java";
"Jobs at Regina Police Services";
"https://careers.reginapolice.ca:443";
"192.230.67.49";
"199.83.131.49";
"Apache HTTP Server:2.4.53";
"Font Awesome";
"HSTS";
"Imperva";
"OpenSSL:3.0.1";
"PHP:8.1.8";
"Red Hat";
"Saskatoon Police Service";
"https://saskatoonpolice.ca:443";
"216.7.89.29";
"Apache HTTP Server";
"cPanel";
"cPanel Login";
"https://cpanel.weyburnpolice.ca:443";
"216.7.89.29";
"Apache HTTP Server";
"Webmail Login";
"https://webmail.weyburnpolice.ca:443";
"172.64.80.1";
"2606:4700:130:436c:6f75:6466:6c61:7265";
"Cloudflare";
"HTTP/3";
"cPanel";
"cPanel Login";
"https://cpanel.papolice.ca:443";
"192.238.12.81";
"IIS:8.5";
"Microsoft ASP.NET";
"Windows Server";
"403 - Forbidden: Access is denied.";
"https://mail.mjpolice.ca:443";
"207.195.35.66";
"https://webmail.papolice.ca/owa/auth/logon.aspx?url=https%3a%2f%2fwebmail.papolice.ca%2fowa%2f&reason=0";
"IIS:10.0";
"Microsoft ASP.NET:4.0.30319";
"Outlook Web App:15.1.2507";
"Windows Server";
"Outlook";
"https://webmail.papolice.ca:443";
"207.195.35.66";
"https://papsasa.papolice.ca/owa/auth/logon.aspx?url=https%3a%2f%2fpapsasa.papolice.ca%2fowa%2f&reason=0";
"IIS:10.0";
"Microsoft ASP.NET:4.0.30319";
"Outlook Web App:15.1.2507";
"Windows Server";
"Outlook";
"https://papsasa.papolice.ca:443";
"172.64.80.1";
"2606:4700:130:436c:6f75:6466:6c61:7265";
"Cloudflare";
"HTTP/3";
"MySQL";
"PHP";
"WordPress:6.1.1";
"ZURB Foundation";
"Prince Albert Police Service – With Integrity and Innovation We Deliver Professional Service to Our Citizens";
"https://papolice.ca:443";
"216.7.89.29";
"Apache HTTP Server";
"Bootstrap";
"Font Awesome";
"MySQL";
"PHP";
"WordPress:6.1.1";
"Yoast SEO:20.1";
"WELCOME - Weyburn Police Service";
"https://weyburnpolice.ca:443";
"35.161.163.24";
"Nginx";
"Demo Application";
"http://aws.mjpolice.ca:80";
"104.26.10.44";
"172.67.74.48";
"104.26.11.44";
"2606:4700:20::681a:a2c";
"2606:4700:20::ac43:4a30";
"2606:4700:20::681a:b2c";
"Cloudflare";
"Font Awesome";
"HTTP/3";
"MySQL";
"PHP";
"WordPress:6.1.1";
"wpBakery";
"Regina Police Service - Regina Police Service";
"https://reginapolice.ca:443";
"104.26.10.44";
"104.26.11.44";
"172.67.74.48";
"2606:4700:20::681a:b2c";
"2606:4700:20::ac43:4a30";
"2606:4700:20::681a:a2c";
"Cloudflare";
"HTTP/3";
"MySQL";
"PHP:7.4.33";
"WordPress:6.1.1";
"Join - Regina Police Service Recruiting";
"https://join.reginapolice.ca:443";
 
        ____,            "||||.W.||
        // "|             ||||^T^||
       ||   /^^\\ \\/^\\ /^^\\ //^^|| /^^\\
       ||   ,-'|| ||  || ,-'||||  || ,-'||
        \\___/\\_/\;_||_ _||_\\_/\;\\__/|,\\_/\;
   	     CONTINUED.....
 
 52.139.4.179 
 FcPcSWA-DMSVR02.fcac-acfc.gc.ca 
 403 - Forbidden: Access is denied. 
 206.47.122.249 
 Lyncdiscover.lp-bp.parl.gc.ca 
 52.139.5.31 
 FcPcSWA-DMSVR01.fcac-acfc.gc.ca 
 403 - Forbidden: Access is denied. 
 207.35.252.163 
 HQ-VPN.osfi-bsif.gc.ca 
 206.47.122.249 
 Autodiscover.lp-bp.parl.gc.ca 
 20.151.115.48 
 FcDc-Perf01-VerificationCodes-fnc.fcac-acfc.gc.ca 
 Microsoft Azure Web App - Error 404 
 20.151.115.48 
 FcDc-Test01-QCR-fnc.fcac-acfc.gc.ca 
 Your Azure Function App is up and running. 
 206.47.122.249 
 Lyncdiscover.cie.parl.gc.ca 
 207.35.252.163 
 HQ-ASA01.osfi-bsif.gc.ca 
 206.47.122.249 
 Autodiscover.pps-spp.parl.gc.ca 
 20.151.115.48 
 FcDc-Stg01-VerificationCodes-fnc.fcac-acfc.gc.ca 
 Your Azure Function App is up and running. 
 216.1.184.130 
 LNGLSVPN01H.international.gc.ca 
 206.47.122.249 
 Autodiscover.cie.parl.gc.ca 
 20.151.115.48 
 FcDc-Stg01-UserVerification-fnc.fcac-acfc.gc.ca 
 Your Azure Function App is up and running. 
 132.246.9.105 
 OCRE-Hub.nrc.gc.ca 
 401 Unauthorized 
 20.151.190.15 
 AVSL-PLAV.parl.gc.ca 
 Object reference not set to an instance of an object. 
 206.47.122.249 
 Autodiscover.parl.gc.ca 
 157.244.190.60 
 Certauth.fs.osfi-bsif.gc.ca 
 217.33.37.125 
 LDNVPN02H.international.gc.ca 
 167.98.133.43 
 LDNVPN01H.international.gc.ca 
 20.151.115.48 
 FcDc-Dev02-UserVerification-fnc.fcac-acfc.gc.ca 
 Your Azure Function App is up and running. 
 20.151.118.33 
 FcPc-PrdInt01-QCR-fnc.fcac-acfc.gc.ca 
 Your Azure Function App is up and running. 
 206.47.122.249 
 Lyncdiscover.pps-spp.parl.gc.ca 
 157.244.190.60 
 Enterpriseregistration.osfi-bsif.gc.ca 
 20.151.27.119 
 TB-SRS-DT.parlissi.gc.ca 
 403 - Forbidden: Access is denied. 
 20.151.118.33 
 FcPc-PrdInt01-VerificationCodes-fnc.fcac-acfc.gc.ca 
 Your Azure Function App is up and running. 
 206.47.122.249 
 Lyncdiscover.parl.gc.ca 
 15.222.58.137 
 api.refugee-refugie-sandbox.apps.cic.gc.ca 
 20.151.115.48 
 FcDc-Dev02-VerificationCodes-fnc.fcac-acfc.gc.ca 
 Your Azure Function App is up and running. 
 20.151.118.33 
 FcPc-UAT01-UserVerification-fnc.fcac-acfc.gc.ca 
 Your Azure Function App is up and running. 
 20.151.118.33 
 FcPc-UAT01-VerificationCodes-fnc.fcac-acfc.gc.ca 
 Your Azure Function App is up and running. 
 20.151.115.48 
 FcDc-Stg01-QCR-fnc.fcac-acfc.gc.ca 
 Your Azure Function App is up and running. 
 69.157.193.34 
 ON-VPN.osfi-bsif.gc.ca 
 20.151.115.48 
 FcDc-Test01-UserVerification-fnc.fcac-acfc.gc.ca 
 Your Azure Function App is up and running. 
 52.60.126.169 
 api.portal-portail-staging.apps.cic.gc.ca 
 35.183.230.248 
 api.portal-portail-system-test.apps.cic.gc.ca 
 35.183.153.130 
 api.portal-portail-sandbox.apps.cic.gc.ca 
 35.182.7.117 
 api.portal-portail-emergency-fix.apps.cic.gc.ca 
 20.104.223.148 
 2billion-trees-2milliards-arbres.nrcan-rncan.gc.ca 
 Language selection - Natural Resources Canada / Sélection de la langue - Ressources naturelles Canada 
 20.151.115.48 
 FcDc-Test01-VerificationCodes-fnc.fcac-acfc.gc.ca 
 Your Azure Function App is up and running. 
 20.151.118.33 
 FcPc-UAT01-QCR-fnc.fcac-acfc.gc.ca 
 Your Azure Function App is up and running. 
 20.151.115.48 
 FcDc-Dev02-QCR-fnc.fcac-acfc.gc.ca 
 Your Azure Function App is up and running. 
 99.79.140.231 
 api.tr-rt-sandbox.apps.cic.gc.ca 
 20.104.223.148 
 2billion-trees-2milliards-arbres.fjgc-gccf.gc.ca 
 Language selection - Natural Resources Canada / Sélection de la langue - Ressources naturelles Canada 
 20.43.9.209 
 api.parlissi.gc.ca 
 15.222.0.152 
 api.tr-rt-system-test.apps.cic.gc.ca 
 35.182.67.227 
 api.tr-rt-staging.apps.cic.gc.ca 
 52.60.186.37 
 api.tr-rt.apps.cic.gc.ca 
 189.254.87.243 
 MXICOVPN01H.international.gc.ca 
 198.103.195.25 
 acoa-apeca.gc.ca 
 403 - Forbidden: Access is denied. 
 20.104.75.152 
 appgw.api.parlissi.gc.ca 
 502 Bad Gateway 
 205.207.147.132 
 app.veterans.gc.ca 
 403 Forbidden 
 40.82.171.10 
 TB-SRS.parl.gc.ca 
 VimBiz - Login 
 99.79.155.33 
 author.passeport-enligne-staging.apps.cic.gc.ca 
 403 Forbidden 
 20.200.74.231 
 canafe-fintrac.gc.ca 
 Language selection - Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) / Sélection de la langue - Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) 
 98.158.88.71 
 cb-sk.fjgc-gccf.gc.ca 
 Aucune demande d’ouverture de session trouvée - Gouvernement Connecté par Vérifiez.Moi / No Sign-In Request Found - Government Sign-In by Verified.Me 
 20.200.74.231 
 canafe.gc.ca 
 Language selection - Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) / Sélection de la langue - Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) 
 89.96.135.122 
 ROMEVPN01H.international.gc.ca 
 72.140.224.188 
 ccsn.gc.ca 
 Canadian Nuclear Safety Commission 
 149.135.96.39 
 CNBRAVPN01H.international.gc.ca 
 18.65.229.77 
 auth.portal-portail-sandbox.apps.cic.gc.ca 
 Signin 
 163.155.245.143 
 b2bservices.cmhc-schl.gc.ca 
 132.156.41.180 
 chis.nrcan.gc.ca 
 Canadian Hazards Information Service (CHIS) / Service canadien d'information sur les risques (SCIR) 
 178.128.230.157 
 catalogue.ec.gc.ca 
 40.80.251.114 
 beta.senparlvu.parl.gc.ca 
 Page Redirection 
 132.246.9.105 
 chyms.nrc-cnrc.gc.ca 
 401 Unauthorized 
 20.151.187.187 
 catalogue.dmp-staging.azure.cloud.dfo-mpo.gc.ca 
 The URL you requested has been blocked 
 66.97.27.137 
 bib.cfc.forces.gc.ca 
 Canadian Forces College Web site / Site Web du Collège des Forces canadiennes 
 203.99.54.26 
 ISBADVPN01H.international.gc.ca 
 132.246.9.105 
 chyms.nrc.gc.ca 
 401 Unauthorized 
 157.244.190.60 
 certauth.fs.osfi-bsif.gc.ca 
 72.140.224.188 
 cnsc-ccsn.gc.ca 
 Canadian Nuclear Safety Commission 
 72.140.224.188 
 cnsc.gc.ca 
 Canadian Nuclear Safety Commission 
 52.228.15.5 
 cs-dev.fcac-acfc.gc.ca 
 403 - Forbidden: Access is denied. 
 167.44.105.4 
 cmp.statcan.gc.ca 
 Collection Management Portal / Portail de gestion de la collecte 
 3.97.105.134 
 brevets-decisions-patents.opic-cipo.gc.ca 
 Commissioner's Decisions - Patent Appeal Board 
 72.142.24.195 
 clegc-gckey.gc.ca 
 CléGC - Bienvenue / GCKey - Welcome 
 163.155.246.142 
 cmhcb2b.cmhc-schl.gc.ca 
 72.142.24.195 
 clegc.gc.ca 
 CléGC - Services adaptés 
 13.71.189.92 
 cwfis.cfs.nrcan.gc.ca 
 Canadian Wildland Fire Information System / Système canadien d'information sur les feux de végétation 
 167.44.105.4 
 cmp-new-prod.statcan.gc.ca 
 Collection Management Portal / Portail de gestion de la collecte 
 104.193.175.136 
 6dec.gc.ca 
 Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes - Femmes et Égalité des genres Canada 
 203.125.153.154 
 SPOREVPN01H.international.gc.ca 
 132.246.9.105 
 Centre-GOCF.nrc.gc.ca 
 401 Unauthorized 
 20.151.115.48 
 FcDc-Perf01-UserVerification-fnc.fcac-acfc.gc.ca 
 Microsoft Azure Web App - Error 404 
 104.193.175.136 
 cfc-swc.gc.ca 
 Page d'accueil de Condition féminine Canada | Status of Women Canada Web Welcome Page 
 40.86.230.84 
 CHIC.CMHC-SCHL.GC.CA 
 CMHC Library 
 67.215.1.242 
 ccdp-chrc.gc.ca 
 Accueil | Commission Canadienne des Droits de la Personne 
 40.82.186.111 
 MMS-ResourceScheduler-DT.parlissi.gc.ca 
 Service Unavailable 
 67.215.1.242 
 chrc.gc.ca 
 Home | Canadian Human Rights Commission 
 20.151.115.48 
 FcDc-Perf01-QCR-fnc.fcac-acfc.gc.ca 
 Your Azure Function App is up and running. 
 69.157.193.34 
 ON-ASA01.osfi-bsif.gc.ca 
 3.97.105.134 
 decisions.cart-crac.gc.ca 
 Decisions - Canada Agricultural Review Tribunal 
 52.60.175.111 
 api.tr-rt-emergency-fix.apps.cic.gc.ca 
 3.97.105.134 
 decision.tcc-cci.gc.ca 
 Find a Decision - Tax Court of Canada 
 3.97.105.134 
 decisions.eptc-tpec.gc.ca 
 Decisions - Environmental Protection Tribunal of Canada 
 3.98.163.127 
 decisions.chrt-tcdp.gc.ca 
 Decisions - Canadian Human Rights Tribunal 
 142.176.230.1 
 cgc-border.cgc.gc.ca 
 3.98.163.127 
 decisia.jmc-cmj.forces.gc.ca 
 Decisions - Chief Military Judge 
 99.79.155.33 
 author.passport-online-staging.apps.cic.gc.ca 
 403 Forbidden 
 3.98.163.127 
 decisions.ct-tc.gc.ca 
 Decisions - Competition Tribunal 
 40.80.251.122 
 beta.parlvu.parl.gc.ca 
 Page Redirection 
 3.98.163.127 
 decisions.fca-caf.gc.ca 
 Decisions - Federal Court of Appeal 
 3.97.105.134 
 decisions.fpslreb-crtespf.gc.ca 
 Decisions - Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board 
 3.97.105.134 
 decisions.grc-rcmp.gc.ca 
 Décisions - Gendarmerie royale du Canada 
 198.103.48.178 
 apn-npa.gc.ca 
 Language selection - Natural Resources Canada / Sélection de la langue - Ressources naturelles Canada 
 206.47.122.249 
 dialin.parl.gc.ca 
 Conferencing Dial-In Page - Skype for Business 2015 
 52.96.79.232 
 AutoDiscover.smtp.gc.ca 
 Multi-Factor Authentication 
 3.98.163.127 
 decisions.psdpt-tpfd.gc.ca 
 Decisions and Orders - Public Servants Disclosure Protection Tribunal Canada 
 3.97.105.134 
 decisions.grc.gc.ca 
 Décisions - Gendarmerie royale du Canada 
 198.103.195.25 
 direct-acoa-apeca.fjgc-gccf.gc.ca 
 403 - Forbidden: Access is denied. 
 64.69.64.175 
 cbpp-pcpe.phac-aspc.gc.ca 
 Canadian Best Practices Portal – CBPP 
 3.97.105.134 
 decisions.rcmp.gc.ca 
 Decisions - Royal Canadian Mounted Police 
 3.98.163.127 
 decisions.rcmp-grc.gc.ca 
 Decisions - Royal Canadian Mounted Police 
 72.142.24.196 
 clegc-gckey.fjgc-gccf.gc.ca 
 CléGC - Erreur HTTP 404 - Non trouvé / GCKey - Error HTTP 404 - Not found 
 52.237.22.233 
 ds-dev.fcac-acfc.gc.ca 
 HTTP Status 404 – Not Found 
 52.233.35.125 
 ds.fcac-acfc.gc.ca 
 HTTP Status 404 – Not Found 
 40.80.240.110 
 direct-dev-acoa-apeca.fjgc-gccf.gc.ca 
 403 - Forbidden: Access is denied. 
 198.103.195.20 
 direct-aspte-acoa-apeca.fjgc-gccf.gc.ca 
 403 - Forbidden: Access is denied. 
 3.97.105.134 
 decisions.sst-tss.gc.ca 
 Decisions - Social Security Tribunal of Canada 
 66.70.245.92 
 dsol-smed.phac-aspc.gc.ca 
 Diseases 
 67.215.1.242 
 chrc-ccdp.gc.ca 
 Home | Canadian Human Rights Commission 
 3.98.163.127 
 decisions.tatc.gc.ca 
 Decisions - Transportation Appeal Tribunal of Canada 
 52.235.32.196 
 donotcall.gc.ca 
 Liste nationale de numéros de télécommunication exclus / National Do Not Call List | DNCL 
 74.216.114.2 
 efiche.formation.pilotagestlaurent.gc.ca 
 PilotControl 
 132.156.41.1 
 earthquakescanada.nrcan.gc.ca 
 Earthquakes Canada / Séismes Canada 
 216.191.18.254 
 efiche.live.pilotagestlaurent.gc.ca 
 PilotControl 
 173.209.37.250 
 dev.chrc-ccdp.gc.ca 
 Home | Canadian Human Rights Commission 
 167.44.105.4 
 cmp-prod.statcan.gc.ca 
 Collection Management Portal / Portail de gestion de la collecte 
 52.155.24.189 
 cmhc-schl.gc.ca 
 Canada Mortgage and Housing Corporation | CMHC 
 69.157.202.198 
 epslabvpn.ssc-spc.gc.ca 
 67.215.1.242 
 ccdp.gc.ca 
 Accueil | Commission Canadienne des Droits de la Personne 
 128.129.41.143 
 excol-dfait-maeci.fjgc-gccf.gc.ca 
 Not Found 
 128.129.41.144 
 excol-ceed.gc.ca 
 IIS 8.5 Detailed Error - 403.14 - Forbidden 
 204.101.172.155 
 files.ppa.gc.ca 
 Home | Pacific Pilotage Authority 
 20.200.74.231 
 fintrac-canafe.gc.ca 
 Language selection - Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) / Sélection de la langue - Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) 
 52.24.251.32 
 csb.gc.ca 
 Canada Savings Bonds 
 157.244.190.60 
 fs.osfi-bsif.gc.ca 
 40.82.186.190 
 esmaisons.rncan.gc.ca 
 Natural Resources Canada 
 40.85.227.153 
 fts-stf.csps-efpc.gc.ca 
 Nextcloud 
 20.151.202.50 
 gcdocsdev.ps-sp.gc.ca 
 20.151.202.50 
 gcdocsotdsdev.ps-sp.gc.ca 
 209.29.50.87 
 fileservice.catsa.gc.ca 
 GoAnywhere Web Client - Login 
 3.97.105.134 
 decisions.cb-cda.gc.ca 
 Documents - Copyright Board of Canada 
 20.200.78.115 
 gcdocsotdssandbox-gcdocsotdsbacasable.ps-sp.gc.ca 
 3.98.163.127 
 decisions.citt-tcce.gc.ca 
 Case Search - Canadian International Trade Tribunal 
 20.63.41.235 
 gcdocsotds.ps-sp.gc.ca 
 3.98.163.127 
 decisions.fct-cf.gc.ca 
 Decisions - Federal Court 
 64.254.19.244 
 gac.excol-ceed.gc.ca 
 IIS 8.5 Detailed Error - 403.14 - Forbidden 
 72.142.24.195 
 gckey-clegc.gc.ca 
 CléGC - Bienvenue / GCKey - Welcome 
 3.98.163.127 
 decisions.opic-cipo.gc.ca 
 Trademark Opposition Board Decisions Home - Canadian Intellectual Property Office 
 206.47.122.218 
 autodiscover.sdeeds.parlissi.gc.ca 
 72.142.24.195 
 gckey.gc.ca 
 GCKey - Enabled Services 
 20.151.96.73 
 getcybersafe.gc.ca 
 Get Cyber Safe 
 52.228.60.161 
 dfocmg.dfo-mpo.gc.ca 
 403 - Forbidden: Access is denied. 
 52.229.120.242 
 goccogpubca.cloud.nrcan.gc.ca 
 goccogpubca.cloud.nrcan.gc.ca - / 
 142.98.224.57 
 gpscc-sec1.collab.science.gc.ca 
 Apache2 Ubuntu Default Page: It works 
 178.128.230.157 
 geo.ec.gc.ca 
 GeoServer: Redirecting 
 52.237.25.92 
 hrsdccmg.services.gc.ca 
 403 - Forbidden: Access is denied. 
 142.98.224.25 
 hpfx1.collab.science.gc.ca 
 Index of / 
 142.98.224.27 
 hpfx.collab.science.gc.ca 
 Index of / 
 52.60.172.252 
 ifolio.justice.gc.ca 
 iFolio Welcome Page / Page d'accueil iFolio 
 52.235.32.196 
 lnnte-dncl.gc.ca 
 Liste nationale de numéros de télécommunication exclus / National Do Not Call List | DNCL 
 52.235.32.196 
 dncl.gc.ca 
 Liste nationale de numéros de télécommunication exclus / National Do Not Call List | DNCL 
 157.244.190.60 
 enterpriseregistration.osfi-bsif.gc.ca 
 75.98.136.85 
 horizons.gc.ca 
 Policy Horizons Canada 
 104.193.175.136 
 fegc-wage.gc.ca 
 Femmes et Égalité des genres | Women and Gender Equality 
 104.193.175.136 
 endviolence.gc.ca 
 The Gender-Based Violence Strategy - Women and Gender Equality Canada 
 104.193.175.136 
 femmes.gc.ca 
 Femmes et Égalité des genres Canada 
 52.235.32.196 
 lnnte.gc.ca 
 Liste nationale de numéros de télécommunication exclus / National Do Not Call List | DNCL 
 104.193.175.136 
 femmes-women.gc.ca 
 Femmes et Égalité des genres | Women and Gender Equality 
 23.58.183.10 
 maintenance.csb.gc.ca 
 Maintenance - Canada Savings Bonds 
 192.197.71.74 
 inspection.gc.ca 
 Canadian Food Inspection Agency / Agence canadienne d'inspection des aliments 
 209.29.50.76 
 mail3.catsa.gc.ca 
 403 Forbidden 
 52.60.232.204 
 ifolio-tr.justice.gc.ca 
 iFolio Welcome Page / Page d'accueil iFolio 
 20.63.41.235 
 gcdocs.ps-sp.gc.ca 
 206.47.122.249 
 messext.parl.gc.ca 
 131.137.251.189 
 combatcamera.forces.gc.ca 
 Canadian Forces Imagery Gallery / Galerie d'imagerie des Forces canadiennes 
 20.200.102.138 
 metaviation-ftp.ec.gc.ca 
 206.47.122.249 
 meet.parl.gc.ca 
 Skype for Business Web App 
 206.47.122.218 
 messext.sdeeds.parlissi.gc.ca 
 206.47.122.249 
 meet.lp-bp.parl.gc.ca 
 Skype for Business Web App 
 206.47.122.218 
 meet.sdeeds.parlissi.gc.ca 
 Runtime Error 
 206.47.122.249 
 meet.pps-spp.parl.gc.ca 
 Skype for Business Web App 
 104.193.175.136 
 finilaviolence.gc.ca 
 La stratégie contre la violence fondée sur le sexe - Femmes et Égalité des genres Canada 
 72.140.224.188 
 modules.cnsc-ccsn.gc.ca 
 Canadian Nuclear Safety Commission 
 20.200.78.115 
 gcdocssandbox-gcdocsbacasable.ps-sp.gc.ca 
 207.219.210.53 
 myvdi.catsa.gc.ca 
 VMware Horizon 
 204.104.133.103 
 mybonds.gc.ca 
 CSB Online Services / Les services en ligne OEC 
 52.228.98.226 
 oci-bec.gc.ca 
 Office of the Correctional Investigator / Bureau de l'enquêteur correctionnel 
 198.103.48.178 
 npa.gc.ca 
 Language selection - Northern Pipeline Agency / Sélection de la langue - Administration du pipe-line du Nord 
 72.140.224.188 
 nuclearsafety.gc.ca 
 Canadian Nuclear Safety Commission 
 207.219.210.56 
 myportal.catsa.gc.ca 
 VMware Horizon 
 52.235.32.196 
 nappelezpas.gc.ca 
 Liste nationale de numéros de télécommunication exclus / National Do Not Call List | DNCL 
 40.82.169.211 
 ocre-sielc-admqa.rcmp-grc.gc.ca 
 OCRE - Online Crime Reporting - Server Error 
 40.82.169.211 
 ocre-sielc-admdevstg.rcmp-grc.gc.ca 
 OCRE - Online Crime Reporting - Server Error 
 40.82.169.211 
 ocre-sielc-dev.rcmp-grc.gc.ca 
 Language selection - Royal Canadian Mounted Police / Sélection de la langue - Gendarmerie royale du Canada 
 40.82.169.211 
 ocre-sielc-devstg.rcmp-grc.gc.ca 
 Language selection - Royal Canadian Mounted Police / Sélection de la langue - Gendarmerie royale du Canada 
 158.69.150.171 
 ocsec-bccst.gc.ca 
 Office of the Communications Security Establishment Commissioner / Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications 
 40.82.169.211 
 ocre-sielc-qa.rcmp-grc.gc.ca 
 Language selection - Royal Canadian Mounted Police / Sélection de la langue - Gendarmerie royale du Canada 
 206.47.122.218 
 dialin.sdeeds.parlissi.gc.ca 
 Conferencing Dial-In Page - Skype for Business 2015 
 142.98.224.26 
 hpfx2.collab.science.gc.ca 
 Index of / 
 132.156.41.1 
 origin1.earthquakescanada.nrcan.gc.ca 
 Earthquakes Canada / Séismes Canada 
 132.156.41.180 
 origin1.chis.nrcan.gc.ca 
 Canadian Hazards Information Service (CHIS) / Service canadien d'information sur les risques (SCIR) 
 66.70.245.92 
 dsol-smed.hc-sc.gc.ca 
 Diseases 
 104.193.175.136 
 iwd.gc.ca 
 International Women's Day- Women and Gender Equality Canada 
 34.243.56.93 
 oec.gc.ca 
 Obligations d’épargne du Canada 
 104.193.175.136 
 jif.gc.ca 
 Journée internationale des femmes - Femmes et Égalité des genres Canada 
 139.142.67.7 
 origin2.earthquakescanada.nrcan.gc.ca 
 Earthquakes Canada / Séismes Canada 
 139.142.67.180 
 origin2.chis.nrcan.gc.ca 
 Canadian Hazards Information Service (CHIS) / Service canadien d'information sur les risques (SCIR) 
 139.142.67.7 
 origin2.seismescanada.rncan.gc.ca 
 Earthquakes Canada / Séismes Canada 
 192.211.125.159 
 oic-ci.gc.ca 
 Home | The Office of the Information Commissioner of Canada 
 132.156.41.1 
 origin1.seismescanada.rncan.gc.ca 
 Earthquakes Canada / Séismes Canada 
 158.69.150.171 
 mail.ocsec-bccst.gc.ca 
 Office of the Communications Security Establishment Commissioner / Bureau du commissaire du Centre de la sécurité des télécommunications 
 20.151.253.214 
 ot.webservices.cmhc-schl.gc.ca 
 40.80.250.4 
 parlvuapi-dt.parlissi.gc.ca 
 Page Redirection 
 20.200.74.231 
 fintrac.gc.ca 
 Language selection - Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) / Sélection de la langue - Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) 
 206.47.122.218 
 lyncdiscover.sdeeds.parlissi.gc.ca 
 Runtime Error 
 40.80.251.122 
 parlvucewa-pt.parl.gc.ca 
 Page Redirection 
 3.98.163.127 
 offers.sopf.gc.ca 
 Decisions - Ship-source Oil Pollution Fund 
 40.80.251.115 
 parlvucewa.parl.gc.ca 
 Page Redirection 
 206.47.122.249 
 meet.cie.parl.gc.ca 
 Skype for Business Web App 
 15.222.177.178 
 gcshare.csps-efpc.gc.ca 
 GCshare – Public Service Open Educational Resource Library 
 104.193.175.136 
 mhf.gc.ca 
 Mois de l’histoire des femmes - Femmes et Égalité des genres Canada 
 35.182.139.112 
 manuels-manuals.opic-cipo.gc.ca 
 Home - Canadian Intellectual Property Office 
 15.222.177.178 
 gcshare-gcpartage.csps-efpc.gc.ca 
 GCshare – Public Service Open Educational Resource Library 
 15.222.177.178 
 gcshare-partagegc.csps-efpc.gc.ca 
 GCshare – Public Service Open Educational Resource Library 
 15.222.177.178 
 gcpartage.csps-efpc.gc.ca 
 GCshare – Public Service Open Educational Resource Library 
 167.44.105.4 
 pgc.statcan.gc.ca 
 Collection Management Portal / Portail de gestion de la collecte 
 52.60.132.69 
 permis-permits.ec.gc.ca 
 Home | Migratory Game Bird Hunting E-Permit 
 18.65.229.54 
 portal-portail-system-test.apps.cic.gc.ca 
 IRCC Portal 
 20.151.187.187 
 portal-portail.dmp-staging.azure.cloud.dfo-mpo.gc.ca 
 The URL you requested has been blocked 
 40.82.169.211 
 ocre-sielc-admdev.rcmp-grc.gc.ca 
 OCRE - Online Crime Reporting - Server Error 
 40.80.251.115 
 parlvu.parl.gc.ca 
 ParlVu 
 40.82.169.211 
 ocre-sielc-admtrn.rcmp-grc.gc.ca 
 OCRE - Online Crime Reporting - Server Error 
 15.222.177.178 
 gcpartage-gcshare.csps-efpc.gc.ca 
 GCshare – Public Service Open Educational Resource Library 
 99.84.167.39 
 portal-portail-sandbox.apps.cic.gc.ca 
 IRCC Portal 
 18.65.229.7 
 portal-portail-emergency-fix.apps.cic.gc.ca 
 IRCC Portal 
 40.80.251.115 
 parlvucloud.parl.gc.ca 
 ParlVu 
 20.151.187.187 
 publishing-publication.dmp-staging.azure.cloud.dfo-mpo.gc.ca 
 The URL you requested has been blocked 
 20.63.45.89 
 pt.webservices.cmhc-schl.gc.ca 
 40.80.251.122 
 parlvucloud-pt.parl.gc.ca 
 ParlVu 
 104.193.175.136 
 dec6.gc.ca 
 The National Day of Remembrance and Action on Violence Against Women - Women and Gender Equality Canada 
 163.155.243.5 
 remote.cmhc-schl.gc.ca 
 163.155.244.5 
 remoteb.cmhc-schl.gc.ca 
 192.197.69.28 
 remotelab.cmhc-schl.gc.ca 
 3.98.163.127 
 recueil.cmf-fja.gc.ca 
 Décisions - Commissariat à la magistrature fédérale Canada 
 3.98.163.127 
 offres.cidphn.gc.ca 
 Décisions - Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires 
 108.63.27.13 
 sdx-edp.hc-sc.gc.ca 
 Health Canada - SDX - Login 
 132.156.41.180 
 scir.rncan.gc.ca 
 Canadian Hazards Information Service (CHIS) / Service canadien d'information sur les risques (SCIR) 
 3.98.163.127 
 recueil.fja.gc.ca 
 Décisions - Commissariat à la magistrature fédérale Canada 
 3.98.163.127 
 recueil.fja-cmf.gc.ca 
 Décisions - Commissariat à la magistrature fédérale Canada 
 132.156.41.1 
 seismo.nrcan.gc.ca 
 Earthquakes Canada / Séismes Canada 
 3.97.105.134 
 reports.cmf.gc.ca 
 Decisions - Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs Canada 
 3.98.163.127 
 reports.fja-cmf.gc.ca 
 Decisions - Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs Canada 
 3.98.163.127 
 reports.fja.gc.ca 
 Decisions - Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs Canada 
 3.98.163.127 
 reports.cmf-fja.gc.ca 
 Decisions - Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs Canada 
 132.156.41.1 
 seismescanada.rncan.gc.ca 
 Earthquakes Canada / Séismes Canada 
 20.151.96.73 
 pensezcybersecurite.gc.ca 
 Pensez cybersécurité 
 139.142.67.7 
 seis.pgc.nrcan.gc.ca 
 Earthquakes Canada / Séismes Canada 
 40.80.250.3 
 senvuapi-dt.parlissi.gc.ca 
 Page Redirection 
 64.254.23.143 
 jobs-emplois.sen.parl.gc.ca 
 Server 3 
 40.80.251.114 
 senvucewa-pt.parl.gc.ca 
 Page Redirection 
 40.80.250.244 
 senvucewa.parl.gc.ca 
 Page Redirection 
 40.80.250.4 
 parlvucloud-dt.parlissi.gc.ca 
 ParlVu 
 206.47.122.218 
 sfbwebext1.sdeeds.parlissi.gc.ca 
 403 - Forbidden: Access is denied. 
 206.47.122.249 
 sfbwebext1.parl.gc.ca 
 403 - Forbidden: Access is denied. 
 131.137.6.79 
 preprod-cadets-jcr-app.cadets.gc.ca 
 Not Found 
 206.47.122.218 
 sfbwebext2.sdeeds.parlissi.gc.ca 
 403 - Forbidden: Access is denied. 
 40.80.250.3 
 senvucloud-dt.parlissi.gc.ca 
 SenVu 
 206.47.122.249 
 sfbwebext2.parl.gc.ca 
 403 - Forbidden: Access is denied. 
 20.151.220.67 
 sft-tfs-test.cmhc-schl.gc.ca 
 67.231.16.6 
 pmprb-cepmb.gc.ca 
 20.104.18.58 
 sft-tfs.cmhc-schl.gc.ca 
 99.84.167.41 
 portal-portail-staging.apps.cic.gc.ca 
 IRCC Portal 
 192.197.180.71 
 shib.ic.gc.ca 
 403 Forbidden 
 40.80.250.244 
 senvucloud.parl.gc.ca 
 SenVu 
 139.142.67.82 
 muskwa.pgc.nrcan.gc.ca 
 403 Forbidden 
 70.38.76.197 
 simon.srv.gc.ca 
 401 Unauthorized 
 206.47.122.249 
 sows01ext.parl.gc.ca 
 404 - File or directory not found. 
 198.103.221.181 
 srv341.services.gc.ca 
 Login at Services Partagés Canada - Shared Services Canada 
 20.116.73.208 
 stage.banting.fellowships-bourses.gc.ca 
 403 Forbidden 
 20.116.73.208 
 stage.cihr-irsc.gc.ca 
 403 Forbidden 
 3.98.163.127 
 recueil.cmf.gc.ca 
 Décisions - Commissariat à la magistrature fédérale Canada 
 20.116.73.208 
 stage.irsc-cihr.gc.ca 
 403 Forbidden 
 20.116.73.208 
 stage.pre.ethics.gc.ca 
 403 Forbidden 
 20.116.73.208 
 stage.rcr.ethics.gc.ca 
 403 Forbidden 
 20.116.73.208 
 stage.cihr.gc.ca 
 403 Forbidden 
 20.116.73.208 
 stage.vanier.gc.ca 
 403 Forbidden 
 13.224.10.39 
 refugee-refugie-sandbox.apps.cic.gc.ca 
 tr 
 20.116.73.208 
 stage.irsc.gc.ca 
 403 Forbidden 
 40.82.169.211 
 ocre-sielc-trn.rcmp-grc.gc.ca 
 Language selection - Royal Canadian Mounted Police / Sélection de la langue - Gendarmerie royale du Canada 
 72.140.224.188 
 suretenucleaire.gc.ca 
 Canadian Nuclear Safety Commission 
 45.73.13.8 
 survey-sondage.nserc-crsng.gc.ca 
 99.86.38.69 
 tr-rt.apps.cic.gc.ca 
 tr 
 13.249.87.24 
 tr-rt-emergency-fix.apps.cic.gc.ca 
 tr 
 131.137.250.51 
 uav-allies.forces.gc.ca 
 66.245.254.230 
 vdi-dev.cpc-cpp.gc.ca 
 VMware Horizon 
 99.84.167.49 
 tr-rt-staging.apps.cic.gc.ca 
 tr 
 52.84.162.40 
 tr-rt-sandbox.apps.cic.gc.ca 
 tr 
 13.249.87.118 
 tr-rt-system-test.apps.cic.gc.ca 
 tr 
 15.222.177.178 
 share-partage.csps-efpc.gc.ca 
 GCshare – Public Service Open Educational Resource Library 
 139.142.65.122 
 vpn-bcp.nrcan.gc.ca 
 104.193.175.136 
 swc-cfc.gc.ca 
 Page d'accueil de Condition féminine Canada | Status of Women Canada Web Welcome Page 
 40.80.251.114 
 senvucloud-pt.parl.gc.ca 
 SenVu 
 131.137.73.54 
 pki-icp.forces.gc.ca 
 15.222.205.109 
 ftp.geogratis.gc.ca 
 Index of /pub 
 52.235.36.29 
 uat.webservices.cmhc-schl.gc.ca 
 207.35.172.60 
 vpn-bcp.agr.gc.ca 
 15.222.177.178 
 sharegc-gcpartage.csps-efpc.gc.ca 
 GCshare – Public Service Open Educational Resource Library 
 15.222.177.178 
 sharegc-partagegc.csps-efpc.gc.ca 
 GCshare – Public Service Open Educational Resource Library 
 67.231.16.5 
 submissions.pmprb-cepmb.gc.ca 
 Log in - Online Filing Tool 
 167.37.249.149 
 vpn-vic.nrc-cnrc.gc.ca 
 207.81.221.41 
 vpnwest.ec.gc.ca 
 74.216.114.2 
 pilotcontrol.formation.pilotagestlaurent.gc.ca 
 PilotControl 
 167.37.249.84 
 vpn-mtl.nrc-cnrc.gc.ca 
 207.219.210.38 
 vpn2.catsa.gc.ca 
 167.37.249.21 
 vpn-ott.nrc-cnrc.gc.ca 
 20.116.73.208 
 stage.crr.ethique.gc.ca 
 403 Forbidden 
 139.142.67.180 
 w-sidney.pgc.nrcan.gc.ca 
 Nuclear Explosion Monitoring / Surveillance d'Explosion Nucléaire 
 3.97.226.145 
 web.geospatial-dev.apps.cic.gc.ca 
 Geospatial OPP-DGPRO 
 167.37.249.84 
 vpn-mtl.cnrc-nrc.gc.ca 
 3.98.247.147 
 web.clarity-staging.apps.cic.gc.ca 
 403 Forbidden 
 132.246.217.29 
 ws.cadc-ccda.hia-iha.nrc-cnrc.gc.ca 
 HTTP Status 404 – Not Found 
 35.182.72.31 
 web.passport-online-staging.apps.cic.gc.ca 
 403 Forbidden 
 75.98.136.83 
 webmail.horizons.gc.ca 
 IIS7 
 3.99.109.193 
 volumes.reports.fja-cmf.gc.ca 
 Decisions - Office of the Commissioner for Federal Judicial Affairs Canada 
 131.137.250.12 
 stats3.forces.gc.ca 
 403 - Forbidden: Access is denied. 
 132.246.11.230 
 time5.nrc-cnrc.gc.ca 
 45.73.13.9 
 survey-sondage.sshrc-crsh.gc.ca 
 167.44.105.5 
 www111-prod.cmp-pgc.statcan.gc.ca 
 Login - Collection Management Portal 
 70.38.76.197 
 truffles.srv.gc.ca 
 401 Unauthorized 
 167.44.105.5 
 www111-new-prod.cmp-pgc.statcan.gc.ca 
 Login - Collection Management Portal 
 167.44.105.6 
 www136-new-prod.cmp-pgc.statcan.gc.ca 
 Ouverture de session - Portail de gestion de la collecte 
 40.80.250.244 
 senparlvu.parl.gc.ca 
 SenVu 
 205.207.147.175 
 video.vac-acc.gc.ca 
 Multimedia 
 167.37.249.149 
 vpn-vic.cnrc-nrc.gc.ca 
 139.142.67.8 
 seis1.pgc.nrcan.gc.ca 
 Space Weather Canada / Météo Spatiale Canada 
 167.37.249.21 
 vpn-ott.cnrc-nrc.gc.ca 
 3.97.140.180 
 web.clarity-development.apps.cic.gc.ca 
 403 Forbidden 
 35.182.72.31 
 web.passeport-enligne-staging.apps.cic.gc.ca 
 403 Forbidden 
 104.193.175.136 
 wage-fegc.gc.ca 
 Femmes et Égalité des genres | Women and Gender Equality 
 207.35.172.46 
 www-bcp.agr.gc.ca 
 Test Page for the Apache HTTP Server on Red Hat Enterprise Linux 
 104.193.175.136 
 whm.gc.ca 
 Women's History Month - Women and Gender Equality Canada 
 104.193.175.136 
 women.gc.ca 
 Women and Gender Equality Canada 
 167.44.105.6 
 www136-prod.cmp-pgc.statcan.gc.ca 
 Ouverture de session - Portail de gestion de la collecte 
 139.142.67.97 
 stikine.pgc.nrcan.gc.ca 
 401 Unauthorized 
 23.6.163.136 
 survey-sondage.csps-efpc.gc.ca 
 104.193.175.136 
 women-femmes.gc.ca 
 Femmes et Égalité des genres | Women and Gender Equality 

=======================
=======================
=======================

//========================================[]=================[]======[]====================================================[]========================[]===============[]=============[]================================================[]=====================================================================================================================[]====================[]================================================\\
||        Hostname        ||  IP Address  || Type ||          Reverse DNS           ||   Netblock Owner   ||  Country  || Tech / Apps ||         HTTP / Title         ||                          HTTPS / Title                          || FTP / SSH / Telnet ||          HTTP Other          ||
|]========================================[]=================[]======[]====================================================[]========================[]===============[]=============[]================================================[]=====================================================================================================================[]====================[]================================================[|
|| tcenergy.com              ||  217.114.85.70 || A  ||                          || EPISERVER_AS      || Sweden    ||       || BigIP                     || BigIP CN: .dxc.episerver.net                                            ||          ||                        ||
|| TC-CHLT-CUBE-002.tcenergy.com     ||  199.125.45.5 || A  || tc-chlt-cube-002.tcenergy.com           || CPG-ASN2        || United States ||       ||                        ||                                                           ||          ||                        ||
|| lyncweb.tcenergy.com          || 199.166.188.89 || A  || lyncweb2.transcanada.com              || TRANSCANADA      || Canada    ||       ||                        ||                                                           ||          ||                        ||
|| pr-inet-tcpl.pr-gslb.tcenergy.com   || 34.211.183.164 || A  || ec2-34-211-183-164.us-west-2.compute.amazonaws.com || AMAZON-02       || United States ||       ||                        || CN: .tcenergy.com O: TRANSCANADA PIPELINES LIMITED                                 ||          ||                        ||
|| lync.tcenergy.com           || 199.166.120.203 || A  || wacsrv.transcanada.com               || TRANSCANADA      || Canada    ||       ||                        ||                                                           ||          ||                        ||
|| gpdownload.tcenergy.com        || 199.166.188.105 || A  || gpdownload.tcenergy.com              || TRANSCANADA      || Canada    ||       ||                        ||                                                           ||          ||                        ||
|| cadc-portal.tcenergy.com        || 199.166.188.100 || A  || cavpn.transcanada.com               || TRANSCANADA      || Canada    ||       ||                        ||                                                           ||          ||                        ||
|| emc-qual.tcenergy.com         || 107.162.225.148 || A  ||                          || DEFENSE-NET      || United States ||       ||                        ||                                                           ||          ||                        ||
|| email.tcenergy.com           ||  104.16.210.86 || A  ||                          || CLOUDFLARENET     || unknown    ||       || cloudflare title: Direct IP access not allowed || cloudflare title: 403 Forbidden CN: sni.cloudflaressl.com O: Cloudflare Inc.                    ||          || cloudflare title: Direct IP access not allowed ||
|| dialin.tcenergy.com          || 199.166.120.203 || A  || meet.transcanada.com                || TRANSCANADA      || Canada    ||       ||                        ||                                                           ||          ||                        ||
|| expressway.video.tcenergy.com     || 199.166.188.90 || A  || expressway.video.transcanada.com          || TRANSCANADA      || Canada    ||       ||                        ||                                                           ||          ||                        ||
|| access.tcenergy.com          || 199.166.188.85 || A  || sip.transcanada.com                || TRANSCANADA      || Canada    ||       ||                        ||                                                           ||          ||                        ||
|| public-gcts-qual2.aws.tcenergy.com   ||  52.34.89.125 || A  || ec2-52-34-89-125.us-west-2.compute.amazonaws.com  || AMAZON-02       || United States ||       ||                        || title: GCTS CN: .gcts-qual2.tcenergy.com O: TRANSCANADA PIPELINES LIMITED                      ||          ||                        ||
|| exchange-qa.aws.tcenergy.com      || 44.235.100.240 || A  || ec2-44-235-100-240.us-west-2.compute.amazonaws.com || AMAZON-02       || United States ||       ||                        ||                                                           ||          ||                        ||
|| ecim-qa.aws.tcenergy.com        ||  35.164.26.141 || A  || ec2-35-164-26-141.us-west-2.compute.amazonaws.com || AMAZON-02       || United States ||       ||                        || Microsoft-HTTPAPI/2.0 title: Not Found CN: .transcanada.com O: TransCanada Pipelines Limited            ||          ||                        ||
|| pingfed.aws.tcenergy.com        ||  50.112.5.180 || A  || ec2-50-112-5-180.us-west-2.compute.amazonaws.com  || AMAZON-02       || United States ||       ||                        || title: Error CN: pingfed.aws.tcenergy.com O: TRANSCANADA PIPELINES LIMITED                     ||          ||                        ||
|| pi-k2-prod.aws.tcenergy.com      ||  44.228.134.27 || A  || ec2-44-228-134-27.us-west-2.compute.amazonaws.com || AMAZON-02       || United States ||       ||                        || awselb/2.0 CN: .tcenergy.com O: TRANSCANADA PIPELINES LIMITED                            ||          ||                        ||
|| aga-prod.aws.tcenergy.com       ||  34.215.152.52 || A  || ec2-34-215-152-52.us-west-2.compute.amazonaws.com || AMAZON-02       || United States ||       ||                        || Microsoft-IIS/8.5 title: Object moved CN: .transcanada.com O: TransCanada Pipelines Limited             ||          ||                        ||
|| icsa-prod.aws.tcenergy.com       ||  44.229.35.25 || A  || ec2-44-229-35-25.us-west-2.compute.amazonaws.com  || AMAZON-02       || United States ||       ||                        || Microsoft-IIS/8.5 title: 401 - Unauthorized: Access is denied CN: .transcanada.com O: TransCanada Pipelines Limited ||          ||                        ||
|| itbidform-prod.aws.tcenergy.com    ||  34.214.234.42 || A  || ec2-34-214-234-42.us-west-2.compute.amazonaws.com || AMAZON-02       || United States ||       ||                        ||                                                           ||          ||                        ||
|| public-gcts-prod.aws.tcenergy.com   || 34.223.167.157 || A  || ec2-34-223-167-157.us-west-2.compute.amazonaws.com || AMAZON-02       || United States ||       ||                        || title: GCTS CN: .gcts.tcenergy.com O: TRANSCANADA PIPELINES LIMITED                         ||          ||                        ||
|| sensorup-nonprod.aws.tcenergy.com   ||  54.70.16.218 || A  || ec2-54-70-16-218.us-west-2.compute.amazonaws.com  || AMAZON-02       || United States ||       ||                        || awselb/2.0 CN: .sensorup-nonprod.tcenergy.com O: TransCanada Pipelines Limited                   ||          ||                        ||
|| anrpl-e.aws.tcenergy.com        ||  3.13.122.104 || A  || ec2-3-13-122-104.us-east-2.compute.amazonaws.com  || AMAZON-02       || United States ||       ||                        || awselb/2.0 title: 502 Bad Gateway CN: .anrpl.com O: TRANSCANADA PIPELINES LIMITED                  ||          ||                        ||
|| tcplus-e.aws.tcenergy.com       ||  18.220.220.68 || A  || ec2-18-220-220-68.us-east-2.compute.amazonaws.com || AMAZON-02       || United States ||       ||                        || awselb/2.0 title: 503 Service Temporarily Unavailable CN: .tcplus.com O: TRANSCANADA PIPELINES LIMITED       ||          ||                        ||
|| sap-mobile.aws.tcenergy.com      ||  44.232.139.13 || A  || ec2-44-232-139-13.us-west-2.compute.amazonaws.com || AMAZON-02       || United States ||       ||                        || Apache-Coyote/1.1 title: SAP Mobile Platform CN: .transcanada.com O: TransCanada Pipelines Limited         ||          ||                        ||
|| pi-k2-qual.aws.tcenergy.com      ||  44.224.98.157 || A  || ec2-44-224-98-157.us-west-2.compute.amazonaws.com || AMAZON-02       || United States ||       ||                        || awselb/2.0 CN: .tcenergy.com O: TRANSCANADA PIPELINES LIMITED                            ||          ||                        ||
|| icsa-qual.aws.tcenergy.com       ||  54.148.220.6 || A  || ec2-54-148-220-6.us-west-2.compute.amazonaws.com  || AMAZON-02       || United States ||       ||                        || Microsoft-IIS/8.5 title: 401 - Unauthorized: Access is denied CN: .transcanada.com O: TransCanada Pipelines Limited ||          ||                        ||
|| sap-mobile-qual.aws.tcenergy.com    ||  44.227.129.64 || A  || ec2-44-227-129-64.us-west-2.compute.amazonaws.com || AMAZON-02       || United States ||       ||                        || awselb/2.0 title: 503 Service Temporarily Unavailable CN: .transcanada.com O: TransCanada Pipelines Limited     ||          ||                        ||
|| exchange-pr.aws.tcenergy.com      || 44.235.181.167 || A  || ec2-44-235-181-167.us-west-2.compute.amazonaws.com || AMAZON-02       || United States ||       ||                        ||                                                           ||          ||                        ||
|| ecim-pr.aws.tcenergy.com        || 34.212.192.241 || A  || ec2-34-212-192-241.us-west-2.compute.amazonaws.com || AMAZON-02       || United States ||       ||                        || Microsoft-HTTPAPI/2.0 title: Not Found CN: .transcanada.com O: TransCanada Pipelines Limited            ||          ||                        ||
|| tcplus-test.aws.tcenergy.com      ||   52.36.53.13 || A  || ec2-52-36-53-13.us-west-2.compute.amazonaws.com  || AMAZON-02       || United States ||       ||                        || awselb/2.0 CN: .tcplus.com O: TRANSCANADA PIPELINES LIMITED                             ||          ||                        ||
|| anrpl-w.aws.tcenergy.com        ||  52.11.123.100 || A  || ec2-52-11-123-100.us-west-2.compute.amazonaws.com || AMAZON-02       || United States ||       ||                        || Microsoft-IIS/8.5 CN: .anrpl.com O: TRANSCANADA PIPELINES LIMITED                          ||          ||                        ||
|| tcplus-w.aws.tcenergy.com       ||  52.42.170.55 || A  || ec2-52-42-170-55.us-west-2.compute.amazonaws.com  || AMAZON-02       || United States ||       ||                        || title: Object moved CN: .tcplus.com O: TRANSCANADA PIPELINES LIMITED                        ||          ||                        ||
|| https-navigates-prodw.aws.tcenergy.com || 54.149.240.179 || A  || ec2-54-149-240-179.us-west-2.compute.amazonaws.com || AMAZON-02       || United States ||       ||                        || Microsoft-IIS/8.5 title: 403 - Forbidden: Access is denied. CN: .tceconnects.com O: TRANSCANADA PIPELINES LIMITED  ||          ||                        ||
|| https-navigates-testw.aws.tcenergy.com || 34.210.187.189 || A  || ec2-34-210-187-189.us-west-2.compute.amazonaws.com || AMAZON-02       || United States ||       ||                        || Microsoft-IIS/8.5 CN: .tceconnects.com O: TRANSCANADA PIPELINES LIMITED                       ||          ||                        ||
|| s4bwebext.tcenergy.com         || 199.166.120.144 || A  ||                          || TRANSCANADA      || Canada    ||       ||                        ||                                                           ||          ||                        ||
|| lyncwebext.tcenergy.com        || 199.166.120.182 || A  || lyncwebext.transcanada.com             || TRANSCANADA      || Canada    ||       ||                        ||                                                           ||          ||                        ||
|| av.tcenergy.com            || 199.166.188.87 || A  || av2.transcanada.com                || TRANSCANADA      || Canada    ||       ||                        ||                                                           ||          ||                        ||
|| wacsrv.tcenergy.com          || 199.166.120.203 || A  || meet.transcanada.com                || TRANSCANADA      || Canada    ||       ||                        ||                                                           ||          ||                        ||
|| cadc-gw.tcenergy.com          || 199.166.188.100 || A  || cavpn.transcanada.com               || TRANSCANADA      || Canada    ||       ||                        ||                                                           ||          ||                        ||
|| ns2.f5clouddns.com.          || 107.162.176.221 || NS  ||                          || DEFENSE-NET      || United States ||       ||                        ||                                                           ||          ||                        ||
|| ns1.f5clouddns.com.          || 107.162.234.197 || NS  ||                          || DEFENSE-NET      || United States ||       ||                        ||                                                           ||          ||                        ||
|| 5 mxb-00172802.gslb.pphosted.com.   || 67.231.158.164 || MX  || mx0c-00172802.pphosted.com             || PROOFPOINT-ASN-US-WEST || United States ||       ||                        ||                                                           ||          ||                        ||
|| 5 mxa-00172802.gslb.pphosted.com.   || 67.231.158.164 || MX  || mx0c-00172802.pphosted.com             || PROOFPOINT-ASN-US-WEST || United States ||       ||                        ||                                                           ||          ||                        ||
\\========================================[]=================[]======[]====================================================[]========================[]===============[]=============[]================================================[]=====================================================================================================================[]====================[]================================================//


cat qtcn/nriched.json | grep tcenergy | grep CVE | gron -s | sed 's#json


#。・°°・°°・。#g' | tr '\[' '_(:з」∠)_' 
l。・°°
・°°・。_0] = {};

。・°°・°°・。_0].cpes = _];
 。・°°
i ・°°・。_0].cpes_0] = "cpe:/o:microsoft:windows";

。・°°・°°・。_0].cpes_1] = "cpe:/a:microsoft:internet_information_services:8.5";
       。・°°・°°・。_0].hostnames = _];
。・°°・°°・。_0].hostnames_0] = "gcts-qual4.tcenergy.com";
t
。・°°・°°・。_0].hostnames_1] = "ec2-54-71-69-61.us-west-2.compute.amazonaws.com";

。・  °°・°°・。_0].ip = "54.71.69.61";
。・°°・°°・。_0].ports = _];
 。・°°・ 

°°・。_0].ports_0] = 80;
。・°°・
°°・。_0].ports_1] = 443;
 。・°°・°°・。_0].tags = _];

  
     。・°°・°°・。_0].tags_0] = "cloud";
  。・°°・°°・。_0].vulns = _];
。*・°°・°°・。_0].vulns_0] = "CVE-2014-4078";


=======================
=======================
=======================

cat nrichedASNz.json | gron | grep -v -Ei '/=' | grep -v -Ei '\{\}' | grep -v -Ei '\[\]' | awk -F "=" '{printf $2"\n"}'

 "104.249.133.29";
 179;
 "vpn2.saskpower.com";
 "www.vpn2.saskpower.com";
 "104.249.133.133";
 443;
 "104.249.133.157";
 179;
 "vpn1.saskpower.com";
 "204.83.191.5";
 443;
 "vpn1.saskpower.com";
 "204.83.191.6";
 443;
 "cpe:/a:apache:http_server";
 "spcdns.saskpower.com";
 "vpn.saskpower.com";
 "www.vpn.saskpower.com";
 "204.83.191.10";
 53;
 443;
 "vpnspc.saskpower.com";
 "204.83.191.12";
 443;
 "vpnspc.saskpower.com";
 "204.83.191.11";
 443;
 "AutoDiscover.saskpower.sk.ca";
 "Hybrid.saskpower.com";
 "mobile.saskpower.com";
 "email.saskpower.sk.ca";
 "EWS.saskpower.com";
 "AutoDiscover.saskpower.com";
 "email.saskpower.com";
 "outlook.saskpower.sk.ca";
 "mail.northpointenergy.com";
 "AutoDiscover.northpointenergy.com";
 "owa.saskpower.com";
 "oa.saskpower.com";
 "mail.saskpower.com";
 "204.83.191.15";
 443;
 "cpe:/a:jquery:jquery";
 "cpe:/a:jquery:jquery_ui";
 "owa.saskpower.com";
 "AutoDiscover.northpointenergy.com";
 "oa.saskpower.com";
 "email.saskpower.sk.ca";
 "mail.northpointenergy.com";
 "Hybrid.saskpower.com";
 "mail.saskpower.com";
 "mobile.saskpower.com";
 "EWS.saskpower.com";
 "outlook.saskpower.sk.ca";
 "email.saskpower.com";
 "AutoDiscover.saskpower.com";
 "AutoDiscover.saskpower.sk.ca";
 "204.83.191.24";
 443;
 "cpe:/a:openbsd:openssh:5.3";
 "204.83.191.32";
 22;
 "CVE-2010-5107";
 "CVE-2010-4755";
 "CVE-2015-6564";
 "CVE-2021-36368";
 "CVE-2014-1692";
 "CVE-2016-0777";
 "CVE-2014-2653";
 "CVE-2018-15473";
 "CVE-2019-6109";
 "CVE-2016-20012";
 "CVE-2015-5600";
 "CVE-2016-10708";
 "CVE-2015-6563";
 "CVE-2010-4478";
 "CVE-2011-4327";
 "CVE-2020-15778";
 "CVE-2011-5000";
 "CVE-2016-10010";
 "CVE-2019-6110";
 "CVE-2014-2532";
 "CVE-2012-0814";
 "CVE-2015-5352";
 "CVE-2016-10012";
 "CVE-2017-15906";
 "CVE-2018-20685";
 "CVE-2016-1908";
 "CVE-2016-10009";
 "CVE-2016-10011";
 "CVE-2019-6111";
 "cpe:/o:microsoft:windows";
 "www.cpom.saskpower.com";
 "cpom.saskpower.com";
 "204.83.191.41";
 443;
 "204.83.191.60";
 5008;
 "cpe:/a:getbootstrap:bootstrap";
 "mvweb.saskpower.com";
 "204.83.191.72";
 443;
 "www.vdi2.saskpower.com";
 "vdi2.saskpower.com";
 "204.83.191.88";
 8443;
 "as1.ppstnsk.ca";
 "204.83.191.101";
 8443;
 "as2.ppstnsk.ca";
 "204.83.191.102";
 8443;
 "cpe:/a:apache:http_server:2.2.15";
 "secure.saskpower.com";
 "www.secure.saskpower.com";
 "204.83.191.133";
 443;
 "CVE-2008-0455";
 "CVE-2014-0226";
 "CVE-2022-28615";
 "CVE-2012-4558";
 "CVE-2021-34798";
 "CVE-2011-4415";
 "CVE-2011-0419";
 "CVE-2022-22719";
 "CVE-2021-39275";
 "CVE-2022-30556";
 "CVE-2012-4557";
 "CVE-2010-2068";
 "CVE-2011-3368";
 "CVE-2017-3169";
 "CVE-2013-6438";
 "CVE-2017-9788";
 "CVE-2022-29404";
 "CVE-2013-1896";
 "CVE-2011-4317";
 "CVE-2021-40438";
 "CVE-2012-0031";
 "CVE-2010-1452";
 "CVE-2011-3607";
 "CVE-2018-1303";
 "CVE-2016-5387";
 "CVE-2013-1862";
 "CVE-2011-3348";
 "CVE-2017-7679";
 "CVE-2022-31813";
 "CVE-2012-2687";
 "CVE-2015-0228";
 "CVE-2012-0883";
 "CVE-2012-0053";
 "CVE-2017-9798";
 "CVE-2018-1302";
 "CVE-2022-22721";
 "CVE-2014-0231";
 "CVE-2013-5704";
 "CVE-2016-4975";
 "CVE-2022-28330";
 "CVE-2016-8612";
 "CVE-2017-3167";
 "CVE-2011-3639";
 "CVE-2012-3499";
 "CVE-2021-44790";
 "CVE-2011-3192";
 "CVE-2022-22720";
 "CVE-2016-8743";
 "CVE-2014-0118";
 "CVE-2022-28614";
 "CVE-2014-0098";
 "CVE-2015-3183";
 "CVE-2018-1301";
 "cpe:/o:microsoft:windows";
 "204.83.191.145";
 80;

        ____,            "||||.W.||
        // "|             ||||^T^||
       ||   /^^\\ \\/^\\ /^^\\ //^^|| /^^\\
       ||   ,-'|| ||  || ,-'||||  || ,-'||
        \\___/\\_/\;_||_ _||_\\_/\;\\__/|,\\_/\;
   
        m1a

 Matches unauthenticated IRR source   132.156.0.0/16 Shared Services Canada
 Matches unauthenticated IRR source   142.78.0.0/16  Shared Services Canada
 Matches unauthenticated IRR source   142.78.9.0/24  Shared Services Canada
 Matches unauthenticated IRR source   142.191.8.0/21 Shared Services Canada
 Matches unauthenticated IRR source   142.206.0.0/16 Shared Services Canada
 Matches unauthenticated IRR source   142.206.230.0/24    Shared Services Canada
    142.236.76.0/24 Shared Services Canada
 Matches unauthenticated IRR source   157.244.190.0/24    Office of the Superintendent of Financial
    160.106.64.0/19 Shared Services Canada
 Matches unauthenticated IRR source   160.106.64.0/18 Shared Services Canada
    160.106.104.0/21    Shared Services Canada
    160.106.112.0/20    Shared Services Canada
 Matches IRR source, but under a different ASN 160.106.252.0/23    Shared Services Canada
 Matches unauthenticated IRR source   167.32.0.0/17  House of Commons
 Matches unauthenticated IRR source   167.37.27.0/24 Shared Services Canada
    167.37.28.0/24 Shared Services Canada
 Matches unauthenticated IRR source   167.37.33.0/24 Shared Services Canada
 Matches unauthenticated IRR source   167.37.47.0/24 Shared Services Canada
 Matches unauthenticated IRR source   167.37.57.0/24 Shared Services Canada
 Matches IRR source, but under a different ASN 167.37.58.0/24 Shared Services Canada
 Matches unauthenticated IRR source   167.37.62.0/24 Shared Services Canada
 Matches unauthenticated IRR source   167.37.63.0/24 Shared Services Canada
    167.40.16.0/20 Shared Services Canada
 Matches IRR source, but under a different ASN 167.40.26.0/24 Shared Services Canada
 Matches IRR source, but under a different ASN 167.40.64.0/19 Shared Services Canada
 Matches IRR source, but under a different ASN 167.40.96.0/21 Shared Services Canada
 Matches IRR source, but under a different ASN 167.40.104.0/22 Shared Services Canada
 Matches IRR source, but under a different ASN 167.40.108.0/23 Shared Services Canada
 Matches IRR source, but under a different ASN 167.40.110.0/24 Shared Services Canada
 Matches IRR source, but under a different ASN 167.40.112.0/20 Shared Services Canada
 Matches IRR source, but under a different ASN 167.43.0.0/20  Shared Services Canada
 Matches IRR source, but under a different ASN 167.43.128.0/20 Shared Services Canada
 Matches IRR source, but under a different ASN 167.43.192.0/21 Shared Services Canada
 Matches IRR source, but under a different ASN 167.43.252.0/24 Shared Services Canada
 Matches IRR source, but under a different ASN 167.44.0.0/21  Shared Services Canada
 Matches IRR source, but under a different ASN 167.44.32.0/21 Shared Services Canada
 Matches IRR source, but under a different ASN 167.44.105.0/24 Shared Services Canada
 Matches unauthenticated IRR source   167.227.32.0/21 Shared Services Canada
 Matches unauthenticated IRR source   167.227.48.0/24 Shared Services Canada
 Matches IRR source, but under a different ASN 192.67.45.0/24 Shared Services Canada
 Matches unauthenticated IRR source   192.75.17.0/24 Shared Services Canada
 Matches unauthenticated IRR source   192.75.99.0/24 Shared Services Canada
 Matches unauthenticated IRR source   192.139.6.0/24 Shared Services Canada
 Matches unauthenticated IRR source   192.139.7.0/24 Shared Services Canada
 Matches unauthenticated IRR source   192.139.141.0/24    Shared Services Canada
 Matches unauthenticated IRR source   192.139.194.0/24    Shared Services Canada
 Matches unauthenticated IRR source   192.139.195.0/24    Energy, Mines, and Resources Canada
 Matches unauthenticated IRR source   192.197.71.0/24 Shared Services Canada
 Matches unauthenticated IRR source   192.197.72.0/24 Office of the Auditor General of Canada
 Matches unauthenticated IRR source   192.197.76.0/24 Shared Services Canada
 Matches IRR source, but under a different ASN 192.197.77.0/24 Shared Services Canada
 Matches unauthenticated IRR source   192.197.114.0/24    Shared Services Canada
 Matches unauthenticated IRR source   192.197.115.0/24    Shared Services Canada
 Matches unauthenticated IRR source   192.197.243.0/24    Shared Services Canada
 Matches unauthenticated IRR source   198.96.2.0/24  Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada
 Matches unauthenticated IRR source   198.96.3.0/24  NSERC
 Matches unauthenticated IRR source   198.96.62.0/24 Shared Services Canada
    198.103.6.0/24 GTIS
    198.103.10.0/24 GTIS
    198.103.11.0/24 GTIS
    198.103.12.0/24 GTIS
    198.103.15.0/24 GTIS
    198.103.18.0/24 Shared Services Canada
    198.103.21.0/24 Shared Services Canada
    198.103.32.0/24 Finance Canada and Treasury Board Secretariat
    198.103.33.0/24 Finance Canada and Treasury Board Secretariat
    198.103.34.0/24 Finance Canada and Treasury Board Secretariat
    198.103.38.0/24 Finance Canada and Treasury Board Secretariat
    198.103.40.0/24 Finance Canada and Treasury Board Secretariat
 Matches IRR source, but under a different ASN 198.103.41.0/24 Finance Canada and Treasury Board Secretariat
    198.103.45.0/24 Finance Canada and Treasury Board Secretariat
    198.103.47.0/24 Finance Canada and Treasury Board Secretariat
    198.103.48.0/24 Finance Canada and Treasury Board Secretariat
    198.103.52.0/24 Finance Canada and Treasury Board Secretariat
    198.103.53.0/24 Finance Canada and Treasury Board Secretariat
    198.103.54.0/24 Finance Canada and Treasury Board Secretariat
    198.103.55.0/24 Finance Canada and Treasury Board Secretariat
    198.103.57.0/24 Finance Canada and Treasury Board Secretariat
    198.103.58.0/24 Finance Canada and Treasury Board Secretariat
 Matches IRR source, but under a different ASN 198.103.61.0/24 Finance Canada and Treasury Board Secretariat
    198.103.69.0/24 Shared Services Canada
 Matches IRR source, but under a different ASN 198.103.92.0/22 Shared Services Canada
    198.103.96.0/24 Transport Canada
    198.103.97.0/24 Shared Services Canada
    198.103.98.0/24 Shared Services Canada
    198.103.99.0/24 Shared Services Canada
    198.103.103.0/24    GTIS
    198.103.104.0/24    Dept. Foreign Affairs and International Trade
    198.103.108.0/24    Solicitor General Canada
 Matches IRR source, but under a different ASN 198.103.109.0/24    Correctional Services Canada (NET-CDAGOVN-C110)
    198.103.111.0/24    Privy Council Office
    198.103.112.0/24    Privy Council Office
    198.103.113.0/24    Privy Council Office
    198.103.114.0/24    Privy Council Office
    198.103.137.0/24    Office of the Superintendent of Financial Institution...
    198.103.143.0/24    GTIS
    198.103.145.0/24    Courts Administrative Service
    198.103.146.0/24    National Transportation Agency
    198.103.147.0/24    Immigration & Refugee Board
    198.103.148.0/24    Immigration & Refugee Board
    198.103.152.0/24    GTIS
    198.103.153.0/24    GTIS
    198.103.159.0/24    Shared Services Canada
    198.103.161.0/24    Department of Fisheries and Oceans
    198.103.167.0/24    GTIS
    198.103.169.0/24    GTIS
    198.103.172.0/24    GTIS
    198.103.174.0/24    Shared Services Canada
    198.103.176.0/24    GTIS
    198.103.180.0/24    GTIS
    198.103.182.0/24    GTIS
    198.103.183.0/24    Shared Services Canada
    198.103.185.0/24    Shared Services Canada
    198.103.193.0/24    GTIS
    198.103.194.0/24    GTIS
    198.103.196.0/24    GTIS
    198.103.198.0/24    GTIS
    198.103.205.0/24    GTIS
    198.103.206.0/24    Shared Services Canada
    198.103.208.0/24    GTIS
    198.103.211.0/24    GTIS
    198.103.217.0/24    Shared Services Canada
 Matches IRR source, but under a different ASN 198.103.218.0/24    Shared Services Canada
    198.103.223.0/24    Shared Services Canada
    198.103.234.0/24    Shared Services Canada
    198.103.237.0/24    GTIS
    198.103.238.0/24    Shared Services Canada
    198.103.244.0/24    Shared Services Canada
    198.103.245.0/24    Shared Services Canada
    198.103.247.0/24    Shared Services Canada
    198.103.249.0/24    Shared Services Canada
 Matches unauthenticated IRR source   198.164.3.0/24 University of New Brunswick
 Matches unauthenticated IRR source   199.212.200.0/24    Shared Services Canada
 Matches unauthenticated IRR source   199.212.212.0/24    Shared Services Canada
 Matches unauthenticated IRR source   199.212.215.0/24    Shared Services Canada
 Matches unauthenticated IRR source   199.212.216.0/24    Shared Services Canada
 Matches IRR source, but under a different ASN 199.246.231.0/24    Canadian Radio-television and Telecommunications
 Matches IRR source, but under a different ASN 199.246.232.0/24    Canadian Radio-television and Telecommunications
 Matches IRR source, but under a different ASN 199.246.233.0/24    Canadian Radio-television and Telecommunications
 Matches IRR source, but under a different ASN 199.246.234.0/24    Canadian Radio-television and Telecommunications
 Matches IRR source, but under a different ASN 199.246.235.0/24    Canadian Radio-television and Telecommunications
 Matches IRR source, but under a different ASN 199.246.236.0/24    Canadian Radio-television and Telecommunications
 Matches IRR source, but under a different ASN 199.246.237.0/24    Canadian Radio-television and Telecommunications
 Matches IRR source, but under a different ASN 199.246.238.0/24    Canadian Radio-television and Telecommunications
 Matches IRR source, but under a different ASN 199.246.239.0/24    Canadian Radio-television and Telecommunications
 Matches IRR source, but under a different ASN 199.246.240.0/24    IBM Canada Ltd
 Matches IRR source, but under a different ASN 199.246.241.0/24    Canadian Radio-television and Telecommunications
 Matches IRR source, but under a different ASN 199.246.242.0/24    Canadian Radio-television and Telecommunications
 Matches IRR source, but under a different ASN 199.246.243.0/24    Canadian Radio-television and Telecommunications
 Matches IRR source, but under a different ASN 199.246.244.0/24    Canadian Radio-television and Telecommunications
 Matches IRR source, but under a different ASN 199.246.245.0/24    Canadian Radio-television and Telecommunications
 Matches IRR source, but under a different ASN 199.246.246.0/24    Canadian Radio-television and Telecommunications
 Matches IRR source, but under a different ASN 199.246.247.0/24    Canadian Radio-television and Telecommunications
 Matches IRR source, but under a different ASN 199.246.248.0/24    Canadian Radio-television and Telecommunications
 Matches IRR source, but under a different ASN 199.246.249.0/24    Canadian Radio-television and Telecommunications
 Matches IRR source, but under a different ASN 199.246.250.0/24    Canadian Radio-television and Telecommunications
 Matches IRR source, but under a different ASN 199.246.251.0/24    Canadian Radio-television and Telecommunications
 Matches IRR source, but under a different ASN 199.246.252.0/24    Canadian Radio-television and Telecommunications
 Matches IRR source, but under a different ASN 199.246.253.0/24    Canadian Radio-television and Telecommunications
 Matches unauthenticated IRR source   204.187.48.0/24 Shared Services Canada
 Matches unauthenticated IRR source   204.225.144.0/24    Shared Services Canada
    205.193.1.0/24 Shared Services Canada
    205.193.3.0/24 Shared Services Canada
    205.193.5.0/24 Shared Services Canada
    205.193.6.0/24 Shared Services Canada
    205.193.7.0/24 Shared Services Canada
    205.193.12.0/24 Shared Services Canada
    205.193.36.0/24 Shared Services Canada
    205.193.37.0/24 Shared Services Canada
    205.193.39.0/24 Shared Services Canada
    205.193.40.0/24 Shared Services Canada
    205.193.42.0/24 Shared Services Canada
    205.193.44.0/24 Shared Services Canada
    205.193.45.0/24 Shared Services Canada
    205.193.50.0/24 Shared Services Canada
    205.193.51.0/24 Shared Services Canada
    205.193.60.0/24 Shared Services Canada
    205.193.61.0/24 Shared Services Canada
    205.193.63.0/24 Shared Services Canada
    205.193.64.0/24 Shared Services Canada
    205.193.67.0/24 Shared Services Canada
    205.193.72.0/24 Shared Services Canada
    205.193.78.0/24 Shared Services Canada
    205.193.82.0/24 Shared Services Canada
    205.193.86.0/24 Shared Services Canada
    205.193.91.0/24 Shared Services Canada
    205.193.93.0/24 Shared Services Canada
    205.193.94.0/24 Shared Services Canada
    205.193.97.0/24 Shared Services Canada
    205.193.98.0/24 Shared Services Canada
    205.193.101.0/24    Shared Services Canada
    205.193.103.0/24    Shared Services Canada
    205.193.105.0/24    Shared Services Canada
    205.193.107.0/24    Shared Services Canada
    205.193.109.0/24    Shared Services Canada
    205.193.116.0/24    Shared Services Canada
    205.193.117.0/24    Shared Services Canada
    205.193.118.0/24    Shared Services Canada
    205.193.119.0/24    Shared Services Canada
    205.193.122.0/24    Shared Services Canada
    205.193.123.0/24    Shared Services Canada
    205.193.124.0/24    Shared Services Canada
    205.193.125.0/24    Shared Services Canada
    205.193.128.0/24    Shared Services Canada
    205.193.138.0/24    Shared Services Canada
    205.193.139.0/24    Shared Services Canada
    205.193.144.0/24    Shared Services Canada
    205.193.146.0/24    Shared Services Canada
    205.193.147.0/24    Shared Services Canada
    205.193.148.0/24    Shared Services Canada
    205.193.150.0/24    Shared Services Canada
    205.193.152.0/24    Shared Services Canada
    205.193.158.0/24    Shared Services Canada
    205.193.163.0/24    Shared Services Canada
    205.193.164.0/24    Shared Services Canada
    205.193.166.0/24    Shared Services Canada
    205.193.168.0/24    Shared Services Canada
    205.193.170.0/24    Shared Services Canada
    205.193.172.0/24    Shared Services Canada
    205.193.173.0/24    Shared Services Canada
    205.193.174.0/24    Shared Services Canada
    205.193.180.0/24    Shared Services Canada
    205.193.182.0/24    Shared Services Canada
    205.193.183.0/24    Shared Services Canada
    205.193.187.0/24    Shared Services Canada
    205.193.190.0/24    Shared Services Canada
    205.193.191.0/24    Shared Services Canada
    205.193.192.0/24    Shared Services Canada
    205.193.198.0/24    Shared Services Canada
    205.193.199.0/24    Shared Services Canada
    205.193.200.0/24    Shared Services Canada
    205.193.203.0/24    Shared Services Canada
    205.193.210.0/24    Shared Services Canada
    205.193.212.0/24    Shared Services Canada
    205.193.213.0/24    Shared Services Canada
    205.193.214.0/24    Shared Services Canada
    205.193.215.0/24    Shared Services Canada
    205.193.216.0/24    Shared Services Canada
    205.193.217.0/24    Shared Services Canada
    205.193.218.0/24    Shared Services Canada
    205.193.220.0/24    Shared Services Canada
    205.193.222.0/24    Shared Services Canada
    205.193.223.0/24    Shared Services Canada
    205.193.224.0/24    Shared Services Canada
    205.193.225.0/24    Shared Services Canada
    205.193.226.0/24    Shared Services Canada
    205.193.227.0/24    Shared Services Canada
    205.193.228.0/24    Shared Services Canada
    205.193.229.0/24    Shared Services Canada
    205.193.230.0/24    Shared Services Canada
    205.193.232.0/24    Shared Services Canada
    205.193.234.0/23    Shared Services Canada
    205.193.236.0/24    Shared Services Canada
    205.193.238.0/24    Shared Services Canada
    205.194.7.0/24 Shared Services Canada
    205.194.20.0/24 Shared Services Canada
    205.194.21.0/24 Shared Services Canada
    205.194.25.0/24 Shared Services Canada
    205.194.124.0/24    Shared Services Canada
    205.194.127.0/24